Gegevens Gereformeerde kerk Hardenberg e.o:

Officiële naam van de kerk is: ‘gereformeerde kerk Hardenberg e.o.’
RSIN : 8186.39.726
Kamer van Koophandel nr.: 08212059 Beloningsbeleid:

Omdat alle voortkomende werkzaamheden gedaan worden door vrijwilligers, ontvangen deze geen loon- of onkostenvergoeding.
​Alleen de dominee ontvangt een traktement en onkostenvergoeding, welke in onderling overleg worden vastgesteld.

Kerkbestuur:
Ds. R. van der Wolf (1e praeses)

Scriba:
G.Pullen, 
Floralaan 172
7772NV Hardenberg 
Tel: 0523-266380

E-mail: scribagereformeerdekerk@hotmail.com

 

DE GEREFORMEERDE KERK TE HARDENBERG    

A. Algemene gegevens 
 
De naam van de instelling:                       Gereformeerde Kerk Hardenberg
het vestigingsadres:                           
postcode en plaats instelling:
het RSIN of fiscaal nummer:                      RSINNR 8186.39.726  
het internetadres:                                www.gkhardenberg.nl            
telefoonnummer:                                                                                                      
naam contactpersoon:                       
 
De Gereformeerde Kerk te Hardenberg is een kerk die behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). De Gereformeerde Kerken worden geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Dordtse Kerkorde, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619, bekrachtigd door de Nederlandse overheid en voorts zoals rechtsgeldig gewijzigd door de gereformeerde landelijke synoden t/m de Synode van Groningen-Zuid 1978.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/
 
De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking voor ANBI gekregen.. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Hardenberg
 

B. Samenstelling bestuur. 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 

C. Doelstelling/visie.
 
Onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diakonale arbeid).
 

D. Beleidsplan. 
Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u vinden via deze link: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/anbi/
 

​Dit beleidsplan van de Gereformeerde Kerk te Hardenberg is opgesteld naar aanleiding van en gericht op het voldoen aan de wetgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI ’s). Het beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de financiële middelen van de kerk worden ingezameld en hoe het beheer van het vermogen en de bestedingen plaatsvinden.
 
De kerkenraad benoemt een Commissie van Beheer (CvB) die belast is met de behartiging van alle materiële, personele en financiële zaken. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.
 
Om alle activiteiten van de kerk, huisvesting etc., diaconale ondersteuningen en de bijdragen aan landelijke werkzaamheden te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten en incidentele acties.
De CvB is verantwoordelijk voor het ontvangen van de VVB en het betalen van alle lasten behorend bij de kerkelijke exploitatie alsmede voor het beheer van de financiële middelen.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die gepresenteerd wordt in een vergadering met de kerkelijke gemeente.
Tevens worden jaarlijks de jaarcijfers gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente. In deze vergadering wordt tevens het verslag van de kascontrolecommissie behandeld.
 
Binnen de kerk functioneert een diaconie die via giften van gemeenteleden en collecten inkomsten verwerft. Deze inkomsten worden aangewend voor ondersteuning van gemeenteleden die in een financieel afhankelijke positie verkeren en voor specifieke diaconale doelen en projecten. Ook de jaarcijfers van de diaconie en het verslag van de kascontrolecommissie worden gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente.
In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen andere commissies functioneren die werkzaamheden verrichten en gelden ontvangen of werven voor speciale doelen. De gang van zaken is dan vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven.
 
 
Te verrichten activiteiten.
 
De activiteiten van de Gereformeerde Kerk Hardenberg zijn voornamelijk: 
De prediking van het Heilig Evangelie gegrond op Gods onfeilbaar Woord in openbare  kerkdiensten op  alle zondagen en christelijke feestdagen, alsmede op bid en 

De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) in openbare kerkdiensten.  Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente.  Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijke  omstandigheden.  Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud) door middel van diaconale bijstand.  
 
E. Beloningsbeleid. 
De beloning van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van Commissie Financieel Beheer, ingevolge art. 49 van de Kerkorde.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies, de kosters en organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
F. Verslag activiteiten. 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, werkgroepen of verenigingen, zoals de Commissie van Beheer, en de Bijbelstudieverenigingen.
 
G. Voorgenomen bestedingen. 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Voor de financiële gegevens wordt verwezen naar de jaarreking(en).
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. NB: kan vervallen als dit niet van toepassing is.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Desgewenst is nog een beknopte nadere toelichting te overwegen op specifieke posten, bijv. die een incidenteel karakter hebben (zoals restauratie van een kerkgebouw).